Tag Archives: ขายของ

เปลี่ยนของไม่ใช้ให้เป็นเงิน

ถ้าเรามีข้าวของที่ไม่ได้ใช้ หรือเราอาจจะใช้จนเบื่อแล้ว เราสามารถนำมันมาขายเพื่อแปลงเป็นเงิน ได้ ในสมัยก่อนนั้นถ้าเราอยากจะขายของที่เราไม่ใช้ เราก็จะเลือกวิธีการที่ง่าย ๆ และเป็นที่นิยม ซึ่งเรียกกันว่า “เปิดท้ายขายของ” Share